Sisi Clothes

Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sisi clothes. Korzystając ze strony www.sisiclothes.com, lub składając zamówienie prywatnie, akceptujesz niniejszy Regulamin („Regulamin”). Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z treścią Regulaminu.

1. Informacje ogólne

Właścicielem Sklepu Internetowego jest: Sawczuk Karolina KVK numer 85628980 REGULAMIN SKLEPU www.sisiclothes.com 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Właścicielem sklepu internetowego www.sisiclothes.com jest firma: Sawczuk Karolina Ringbaan-Oost 8-06E 5013 CA kvk 85628980

2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

W celu złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek BTW. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. Sklep www.sisiclothes.com nie posiada innych ukrytych kosztów. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy. Zastrzegamy sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI.

Klient może skorzystać z następujących form płatności: • tradycyjny przelew bankowy, nr konta: NL62INGB0675676266 • ideal • karta kredytowa

4. TERMIN PŁATNOŚCI

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.

5. WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

Wysyłka zamówienia do Klienta w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą wysyłka następuje po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy, przy zachowaniu terminu 3 dni roboczych.

6. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Holandii oraz poza granicami Kraju wg cennika firmy kurierskiej. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia. Jest możliwość odbioru osobistego produktów pod adresem Ringbaan-Oost 8-06E, 5013 CA Tilburg. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-5 dni roboczych (zgodnie z umową z firmą kurierską). Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

7. REKLAMACJE I ZWROTY

Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres: Karolina Sawczuk Ringbaan-Oost 8-06E 5013CA Tilburg wraz z dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które zostaną odesłane wraz z odpowiedzią na reklamację. Zwrot produktów przecenionych podlega jedynie wymianie na inny w tej samej lub droższej cenie. Wszystkie modele z akcji promocyjnych (wyprzedażowych) nie podlegają zwrotowi, a jedynie wymianie na inny towar. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres info@sisiclothes.com lub pocztą polską na adres Karolina Sawczuk Vazalstraat 5, 5021DP Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa europejskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. OBJAŚNIENIE: DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia. KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą. KONTO – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. SPRZEDAWCA – Karolina Sawczuk Vazalstraat 5,5021 DP, NIP UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.